ژانویه 15, 2017

مهمترین امکانات سیستم مدیریت آموزش رشدیه

مهمترین امکانات سیستم مدیریت آموزش رشدیه طراحی و اجرای آزمونهای هماهنگ زمان دار و بدون زمان. سطوح مختلف دسترسی کاربران به عنوان مدیر، استاد و فراگیر […]
ژانویه 12, 2017

سیستم مدیریت آموزشی رشدیه

سیستم مدیریت محتوای آموزش، نرم افزاری است جهت تسهیل در امر آموزش. نسخه اینترنی نرم افزار به طرز گسترده ای در دانشگاه ها و مراکز علمی […]